fbpx

Ειδοποίηση προς τους χρήστες του
παρόντος ιστοτόπου

Η αναζήτηση πληροφοριών ή η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των γενικών όρων που σημειώνονται σε αυτόν.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή του κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου.

Συμφωνώ και αποδέχομαι αναντίρρητα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

II.ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 1. Το «SBC GREECE» , με διεύθυνση την Λ. Ιωνίας 155 & Κ. Λαχανά 80, 10445 Αθήνα, έχει στην ιδιοκτησία του την παρούσα ιστοσελίδα. 
 1. Σε περίπτωση τυχόν ερωτημάτων, παραπόνων ή για οτιδήποτε σχετίζεται με την ίδια την ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το «SBC GREECE» στη διεύθυνση Λ. Ιωνίας 155 & Κ. Λαχανά 80, 10445 Αθήνα (email: [email protected])
 1. Η παρούσα ιστοσελίδα φιλοξενείται από την εταιρεία SHAPE IKE

III. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.  Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του Δικτυακού Τόπου καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Αν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου, καταργείται αυτόματα η εξουσιοδότησή σας για χρήση του ισοτόπου.
 1. Το «SBC GREECE» δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστική τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή. 
 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας. 

IV.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Copyrights)

 1. Προστασία δικαιωμάτων:
 2. Η παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή, που – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει: κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ. (εφεξής περιεχόμενο,) εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στην ιδιοκτησία του «SBC GREECE» ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της. Συνεπώς, όλα τα δικαιώματα επιφυλάσσονται και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
 1. Το «SBC GREECE» διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. 
 1. Όροι χρήσης:
 2. Πληροφορίες που δεν περιέχονται σε «αρχείο τηλεφόρτωσης (download file)» δεν προορίζονται για εκτύπωση ή αναπαραγωγή, εν μέρει ή συνολικά, με οποιονδήποτε τρόπο. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται στους επισκέπτες της  αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

ii.Πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο τηλεφόρτωσης μπορούν να εκτυπωθούν ή να τηλεφορτωθούν για εσωτερικούς, πληροφοριακούς, μη εμπορικούς σκοπούς . Δεν προορίζονται να δοθούν ή να επιδειχθούν στον πελάτη σας ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε να διαδοθούν. 

 iii.Οποιοδήποτε αντίγραφο των πληροφοριών αυτών πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ανακοινώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας μας.

iv.Δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να τροποποιήσετε τις εν λόγω πληροφορίες. Κατ’ εξαίρεση, είστε εξουσιοδοτημένοι να τις μεταφράσετε για να διευκολύνετε την κατανόηση από τις ομάδες σας, περίπτωση στην οποία είστε υπεύθυνοι για την τυχόν ακριβή μετάφραση.

v.Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ανακαλέσουμε την εξουσιοδότηση αυτή ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησης, η οποία θα αποσταλεί ατομικά ή θα δοθεί στην παρούσα ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε χρήση θα πρέπει να διακοπεί πάραυτα.

vi.Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και ενδέχεται να εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ (Trademarks)
 2. Τα εμπορικά σήματα και όλη η σήμανση του «SBC GREECE» σχεδιαστική ή μη και πιο γενικά όλα τα εμπορικά σήματα, εικονογραφήσεις, εικόνες και λογότυπα που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, καταχωρημένα ή μη, είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία του «SBC GREECE»και δύνανται να αναπαραχθούν μόνο κατόπιν έγκρισης των ιδιοκτητών τους. Η πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστοτόπο δεν θα ερμηνεύεται ως παραχώρηση, εμμέσως ή άλλως, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων, λογότυπων και εικόνων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστοτόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του «SBC GREECE».
 3. Συνολική ή μερική αναπαραγωγή, τροποποίηση ή χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων, εικονογραφήσεων, εικόνων και λογοτύπων για οποιονδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγκριση του «SBC GREECE» απαγορεύεται αυστηρά εκτός από την περίπτωση δημιουργίας ενός υπερκείμενου συνδέσμου στην ιστοσελίδα μας σύμφωνα με την παράγραφο 5 παρακάτω.
 4. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση της δεν παρέχει τυχόν δικαιώματα επί των εμπορικών σημάτων και λοιπών εικονογραφήσεων, εικόνων, λογοτύπων που περιέχονται σε αυτή.
 1. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οποιοδήποτε προϊόν, διεργασία ή τεχνολογία περιγράφεται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να υπόκειται σε λοιπά δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που επιφυλάσσονται από εμάς ή τρίτους.

Δια της παρούσας δεν εκχωρούνται δικαιώματα χρήσης των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

VII. ΕΥΘΥΝΗ

 1. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να σας παρέχουμε ακριβείς, πλήρεις και τρέχουσες πληροφορίες. Ωστόσο, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση επί των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα.
 2. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματα να ενημερώσουμε ή τροποποιήσουμε τυχόν πληροφορίες της παρούσας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ειδικότερα, τα προϊόντα που απεικονίζονται μπορούν να αλλαχθούν ή να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. 
 3. Δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες της παρούσας ιστοσελίδας συμμορφώνονται με τις τοπικές νομοθεσίες των χωρών. Εισέρχεστε στην ιστοσελίδα αυτή με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για την τήρηση όλων των νόμων δημοσίας τάξης στη χώρα σας.
 4. Σας καλούμε να ελέγξετε όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα από την τοπική οντότητα.
 5. Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της γίνεται με δική σας ευθύνη. Ειδικότερα είναι δική σας ευθύνη να προστατευθείτε έναντι ιών ή άλλων αντικειμένων, καταστροφικών ή επιβλαβών. 
 1. Σε καμία περίπτωση το «SBC GREECE» δεν θεωρείται υπεύθυνο για άμεσες ή έμμεσες βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα ή τη χρήση των πληροφοριών που παρουσιάζει (π.χ. σφάλμα, παράλειψη, δυσχερής πρόσβαση, απώλεια δεδομένων, βλάβη, καταστροφή ή ιούς που ενδέχεται να μολύνουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή του χρήστη). Συνεπώς, ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές με αποκλειστικά δική του ευθύνη και καλείται να προβεί σε τυχόν απαραίτητους ελέγχους.
 1. Το «SBC GREECE» και οποιοσδήποτε συμβεβλημένος με αυτό εργολάβος που σχετίζεται με τη δημιουργία, την παραγωγή ή τη διανομή οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του ιστοτόπου δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, περιστασιακή, ειδική, επακόλουθη ή ποινική βλάβη, απώλεια κερδών, ζημία ή διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξαιτίας της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης αυτού του ιστοτόπου, ακόμη και αν το «SBC GREECE» έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο αυτών των βλαβών. 
 1. Το «SBC GREECE» δεν αναλαμβάνει και δεν θα αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν βλάβη ή μόλυνση του εξοπλισμού πληροφορικής ή άλλων περιουσιακών στοιχείων σας με ιούς εξαιτίας ή ως συνέπεια της χρήσης ή της πρόσβασής σας στον ιστοτόπο. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ορισμένων εγγυήσεων ή περιορισμών ευθύνης, συνεπώς, οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Σε αυτήν την περίπτωση, η ευθύνη του «SBC GREECE» θα περιορίζεται στον ανώτατο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. 
 1. Σε περίπτωση μη ικανοποίησής σας με οποιοδήποτε τμήμα αυτού του ιστοτόπου, το μοναδικό και αποκλειστικό διορθωτικό μέτρο στη διάθεσή σας είναι η διακοπή χρήσης αυτού του ιστοτόπου.
 1. Το «SBC GREECE» δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή τη χωρίς σφάλματα πρόσβαση στον ιστοτόπο και το περιεχόμενό του. Αυτός ο ιστοτόπος και το όλο το περιεχόμενό του παρέχονται «ως έχουν», χωρίς οποιουδήποτε είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εγγυήσεων τίτλου ή μη παραβίασης, ή έμμεσων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την ασφάλεια, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου.

VIII.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Το Ελληνικό δίκαιο και η αποκλειστική δικαστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων θα ισχύουν σε περίπτωση τυχόν διαφωνίας που θα προκύψει από την πρόσβαση ή χρήση εκ μέρους σας της παρούσας ιστοσελίδας, εκτός από υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας.

 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΡΟΙ

Αν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου καταστεί ή κηρυχθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμοστέα, η εν λόγω διάταξη θα κριθεί ως αποσπασμένη από αυτήν την Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε λοιπών διατάξεων.