fbpx
Επιλογή Σελίδας

Σύντομη περιγραφή της εταιρείας σας.

Η INNOVECO I.K.E. (www.innoveco.gr), είναι μία ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, μηχανικών και μελετητών, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προσαρμοσμένες λύσεις, με κύριο στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη εταιρειών και οργανισμών. Η αποτελεσματικότητα και η έμφαση στην ποιότητα, είναι δύο από τα κύρια χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας της εταιρείας, ενώ κύριος μας στόχος είναι να υποστηρίξουμε τη δημιουργία και λειτουργία μίας περιβαλλοντικά αποδοτικής και πράσινης οικονομία, η οποία θα στηρίζεται στην αρχή της βιωσιμότητας και της αειφορίας. Η INNOVECO διαθέτει σημαντική εμπειρία και μπορεί να ανταποκριθεί σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών και μελετών, όπως είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & υπηρεσιών, η εκπόνηση μελετών διαχείρισης στερεών & υγρών αποβλήτων, η ωρίμανση δημοσίων έργων και ο αειφόρος περιβαλλοντικός σχεδιασμός. Στο πλαίσιο του αειφόρου σχεδιασμού, προσφέρουμε βιώσιμες λύσεις σε θέματα διαχείρισης ενέργειας και ανθρακικού αποτυπώματος, τόσο σε κτίρια όσο και σε βιομηχανίες, με την εκπόνηση βιοκλιματικών μελετών, μελετών εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακών αναβαθμίσεων κ.λπ.. Παρέχουμε επίσης μια σειρά από υπηρεσίες και εργαλεία (πιστοποιήσεις ISO, LEED, ενεργειακή μοντελοποίηση κτιρίων κ.λπ.) για να βοηθήσουμε οργανισμούς και επιχειρήσεις να παρακολουθούν & να αντισταθμίζουν το ενεργειακό και ανθρακικό τους αποτύπωμα.

Λίγα λόγια για εσάς και τον ρόλο σας στην εταιρεία.

Είμαι Μηχανικός Περιβάλλοντος, με πολυετή εμπειρία στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις σε θέματα αειφορίας και κυκλικής οικονομίας. Σκοπός της εταιρείας μας είναι να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, βοηθώντας εταιρείες και οργανισμούς να αναπτυχθούν με βάση της αρχές της βιωσιμότητας και της αειφορίας. Ως Διευθύνων Σύμβουλος της INNOVECO, είμαι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της στρατηγικής και της οργανωτικής δομής της εταιρείας. Η στρατηγική μας, καθορίζεται από την φιλοπεριβαλλοντική φιλοσοφία μας και τον προσανατολισμό της εταιρείας στην αειφορία, και καθορίζει τη δομή μας, τις υπηρεσίες που παρέχουμε αλλά και τις λύσεις που αναπτύσσουμε. Η περιβαλλοντική καινοτομία αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο για την INNOVECO, και οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων & εργαλείων, στον τομέα του περιβάλλοντος. Για την υλοποίηση όλων τον παραπάνω, διαθέτουμε μία ομάδα άρτια καταρτισμένων στελεχών και συνεργατών, με εκτενή εμπειρία στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ικανούς να ανταποκριθούν άμεσα σε οποιαδήποτε πρόκληση, προσφέροντας προσαρμοσμένες λύσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας.

Τι σημαίνει αειφορία του δομημένου περιβάλλοντος για την εταιρεία σας;

Η ίδια η ύπαρξη της εταιρείας μας, έχει σαν βασικό στόχο να συνεισφέρει στην αειφορία, προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα που οδηγούν στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κάθε έργου. Αειφορία, για εμάς σημαίνει οικονομική ανάπτυξη η οποία λαμβάνει υπόψη της ένα πολυπαραμετρικό σχεδιασμό ο οποίος συνδυάζει την ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Η ορθή διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, η διατήρηση των υδάτινων πόρων, η χρήση οικολογικών υλικών, και η μείωση του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος, είναι μερικές από τις παραμέτρους που λαμβάνουμε υπόψη σε έναν αειφόρο περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Η αειφορία όμως, προσφέρει και μία διευρυμένη κοινωνική διάσταση, οδηγώντας σε μία αρμονική συνύπαρξη του δομημένου περιβάλλοντος με τον άνθρωπο, αφού συνεισφέρει στην προστασία και τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

Ποια είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα της εταιρείας σας στον τομέα της αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος;

Η INNOVECO, μέσα από μία πολυετή πορεία στην περιβαλλοντική διαχείριση, έχει καταφέρει να συνεισφέρει ουσιαστικά στην βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία, υλοποιώντας επιτυχημένα μία πληθώρα μελετών και υπηρεσιών για σημαντικά έργα σε Ελλάδα και Κύπρο, σε τομείς όπως είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση, η διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, η μείωση του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος έργων και υπηρεσιών, και ο αειφόρος σχεδιασμός κτιρίων & συγκροτημάτων.

Εστιάζοντας όμως στην καινοτομία, ίσως το σημαντικότερο επίτευγμα της εταιρείας μας είναι η πολύ επιτυχημένη δραστηριοποίησή της στην ανάπτυξη λογισμικών τα οποία παρέχουν προσαρμοσμένες λύσεις σε διάφορα περιβαλλοντικά θέματα, όπως συλλογή και διαχείριση αποβλήτων, μελέτες ανάλυσης κύκλου ζωής κ.λπ. Εστιάζοντας στις κτιριακές υποδομές, η εταιρεία μας, είναι επικεφαλής της ανάπτυξης και λειτουργίας της πλατφόρμας EcoHotel, η οποία προσφέρει ένα εύκολο στη χρήση αλλά επιστημονικά άρτιο εργαλείο, για τη μέτρηση και τη διαχείριση του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος των τουριστικών καταλυμάτων. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες τόσο στην Ελλάδα, όσο και την Κύπρο.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που συναντήσατε στην πρακτική εφαρμογή της αειφορίας στην εταιρεία σας;

Η σημαντικότερη δυσκολία που συναντάμε στην πρακτική εφαρμογή της αειφορίας, είναι κυρίως η αντίσταση των εταιρειών και των οργανισμών στην ολιστική και ουσιαστική της υλοποίηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αειφορία και η βιώσιμη ανάπτυξη αντιμετωπίζονται επιφανειακά, ως ένα εργαλείο marketing. Ευτυχώς, φαίνεται ότι η αντιμετώπιση αυτή, έχει αρχίσει να φθίνει τα τελευταία 1 με 2 χρόνια, και συνεχώς παρατηρούμε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης και δράσης πολλών εταιρειών και οργανισμών, που αντιμετωπίζουν πλέον την αειφόρο ανάπτυξη ως μία ολοκληρωμένη και ουσιαστική παρέμβαση για την επίτευξη της κυκλικής οικονομίας. Η έλλειψη πόρων ή η δυσκολία ένταξης σε προγράμματα χρηματοδότησης για την υλοποίηση περιβαλλοντικών πολιτικών, είναι επίσης ένα αντικίνητρο στην εφαρμογή βιώσιμων λύσεων, δεδομένου ότι τις περισσότερες φορές απαιτείται ένα αρχικό κεφάλαιο για την υλοποίηση φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών. Και αυτό το εμπόδιο όμως φαίνεται να παρακάμπτεται, αφού στο νέο ΕΣΠΑ οι δράσεις για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας σχετικά με την αειφορία;

Η INNOVECO, με τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που προσφέρει, έχει καταφέρει να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στον τομέα της διαχείρισης του περιβάλλοντος, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην βιώσιμη ανάπτυξη και την υλοποίηση δράσεων κυκλικής οικονομίας. Σκοπό μας είναι να αυξήσουμε περαιτέρω την επίδραση των δραστηριοτήτων μας, βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες μας, αναπτύσσοντας διαρκώς καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις, και διευρύνοντας το δίκτυο συνεργασιών που έχουμε στο δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Μέσω των δράσεων μας, θέλουμε να συνεχίσουμε να μεταδίδουμε το μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής του ανθρώπου, και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Τι συμβουλές θα δίνατε για την επιτυχημένη εφαρμογή της αειφορίας σε μια εταιρεία;

Για την επιτυχημένη εφαρμογή της αειφορίας σε μια εταιρεία, θα πρέπει να υπάρχει όραμα, ορθή στρατηγική και σωστά δομημένο σχέδιο εφαρμογής. Επίσης, είναι σημαντικό η προσέγγιση να είναι ολιστική, και να επεκτείνεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας. Πολλές φορές, βοηθάει η ύπαρξη ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο βασίζεται στην μεθοδολογία «Σχεδιάζω – Υλοποιώ – Ελέγχω – Βελτιώνω», τέσσερα εξίσου σημαντικά στάδια για μία επιτυχημένη προσέγγιση.

Ποιος ο βασικότερος λόγος συμμετοχής σας στο SBC Greece;

Ο βασικότερος λόγος συμμετοχής μας στο SBC Greece, είναι γιατί μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για την ανάπτυξη και εδραίωση της αειφορίας στην Ελλάδα, και θέλουμε μέσα από συνέργειες όπως αυτή, να συμβάλουμε ενεργά στην προώθηση των αρχών και πρακτικών της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό, να συμμετέχουμε σε έναν οργανισμό που θεσμοθετημένα μπορεί να παρεμβαίνει ουσιαστικά σε διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών αειφορίας, με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

Με τη συμπλήρωση της φόρμας αποδέχομαι τους όρους χρήσης & τη χρήση προσωπικών μου δεδομένων από το SBC GREECE για την αποστολή newsletter.