fbpx
Επιλογή Σελίδας

Σύντομη περιγραφή της εταιρείας σας.

Η εταιρεία GreenCivil δραστηριοποιείται στην παροχή ποικίλων εξειδικευμένων υπηρεσιών του τομέα των έργων Πολιτικού Μηχανικού στους τομείς της μελέτης, κατασκευής, ενεργειακής κατάταξης και πιστοποίησης κτιρίων με γνώμονα την παγκόσμια πλέον απαίτηση για αειφόρο ανάπτυξη και ενεργειακή διαχείριση.
Οι στόχοι των παρεχόμενων υπηρεσιών απορρέουν από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς στόχους οι οποίοι έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν απώτερο σκοπό τη δημιουργία αειφόρων νέων κατασκευών, την καταγραφή του κτιριακού δυναμικού της χώρας και της ενεργειακής του κατάστασης, και κυρίως τη βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης υφιστάμενων κτιρίων, με αποτέλεσμα τη μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων και τη μείωση της παραγωγής και κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Η παροχή των υπηρεσιών μας γίνεται με οδηγό τις προδιαγραφές και διαδικασίες αναγνωρισμένων διεθνώς πιστοποιήσεων.

Λίγα λόγια για εσάς και τον ρόλο σας στην εταιρεία.

Είμαι Πολιτικός μηχανικός με μακροχρόνια πορεία σε διάφορες κατηγορίες έργων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα όσο και σε συνεργασίες με κοινοπραξίες υλοποίησης έργων υποδομών στον Ελληνικό αποκλειστικά χώρο. Ο συνδυασμός της κλασικής εμπειρίας με την εξειδίκευση την τελευταία δεκαετία σε ενεργειακές και περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις μας παρέχουν τη δυνατότητα συντονισμού υπηρεσιών.

Η φιλοσοφία της αειφορίας οδηγεί στη σύνθεση ποικίλων εξειδικευμένων υπηρεσιών σε κάθε διακριτό τομέα ανάλυσης και σχεδιασμού, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν συνέργειες για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων.
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε απαιτούν το σωστό συνδυασμό τεχνικών ικανοτήτων, επιστημονικών εξειδικεύσεων, σύγχρονων τεχνολογικών γνώσεων, οικονομικών αναλύσεων αλλά και νομικών συμμορφώσεων.
Για το λόγο αυτό, εκτός από τα στελέχη μας, διαθέτουμε ένα πολυμελές δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, με υψηλή εξειδίκευση ο καθένας στο αντικείμενό του, οι οποίοι, με το δικό μας συντονισμό, συνεισφέρουν στο τελικό αποτέλεσμα.

Τι σημαίνει αειφορία του δομημένου περιβάλλοντος για την εταιρεία σας;

Αρχικά εφαρμόζουμε εσωτερικές διαδικασίες στη διαχείριση πόρων και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στη λειτουργία της εταιρείας μας. Ο αειφόρος προσανατολισμός στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στον τομέα των έργων πολιτικού μηχανικού, έχει στόχο να συνεισφέρει στη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο τελικό αποτέλεσμα κάθε έργου. Στοχεύουμε στην αειφορία με παραμέτρους την επιλογή υλικών, τη δημιουργία ή βελτίωση υφιστάμενων υποδομών με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα χωρίς ταυτόχρονα να διαπραγματευόμαστε την ποιότητα και τις προδιαγραφές των εσωτερικών συνθηκών (φωτισμός, θερμοκρασία, ποιότητα αέρα κλπ.).

Ποια είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα της εταιρείας σας στον τομέα της αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος;

Μέσα από την πορεία των τελευταίων ετών δημιουργήσαμε ένα σημαντικό αρχείο δεδομένων ενεργειακής καταγραφής και κατηγοριοποίησης κυρίως επαγγελματικών κτιρίων ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα. Η αξιολόγηση των υλοποιημένων παρεμβάσεων βελτίωσης μας δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουμε την πραγματική απόδοση των επεμβάσεων περιβαλλοντικά και οικονομικά.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που συναντήσατε στην πρακτική εφαρμογή της αειφορίας στην εταιρεία σας;

Οι δυσκολίες μειώνονται στον τομέα των υλικών όπου υπάρχει μεγάλη πρόοδος στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά όπως και στη συμμόρφωση σε διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις. η αειφόρος ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στην ενεργειακή βελτίωση των συστημάτων και μείωση της κατανάλωσης, αλλά δίνει έμφαση από την παραγωγή μέχρι την απόσυρση στη διαχείριση πόρων και διαδικασίες με στόχο και την κυκλική οικονομία. Μια σημαντική δυσκολία είναι η έλλειψη κινήτρων για την εφαρμογή αειφόρων πρακτικών και βελτίωση υποδομών για τις επιχειρήσεις και επενδυτές.

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας σχετικά με την αειφορία;

Η συνεχής ενημέρωση είναι απαραίτητη. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία των υλικών και των μηχανολογικών εξοπλισμών είναι ραγδαίες. Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών ακολουθώντας τις απαιτήσεις των επίσης εξελισσόμενων προτύπων και της νομοθεσίας.

Τι συμβουλές θα δίνατε για την επιτυχημένη εφαρμογή της αειφορίας σε μια εταιρεία;

Η εφαρμογή προϋποθέτει καταγραφή και μέτρηση δεικτών. Είναι γεγονός ότι δεν μπορείς να ελέγξεις ή να αξιολογήσεις χωρίς στοιχεία καταγραφής. Η Ενημέρωση προσωπικού για την πολιτική διαχείρισης εσωτερικών διαδικασιών, ώστε να υπάρχει η γενικότερη αντίληψη του περιβαλλοντικού οφέλους που προκύπτει, είτε είναι άμεσα αντιληπτό είτε όχι. Οι προδιαγραφές ποιότητας παρακολούθησης και εφαρμογής διαχείρισης σύμφωνα με μετρήσιμα αναγνωρισμένα πρότυπα.

Ποιος ο βασικότερος λόγος συμμετοχής σας στο SBC Greece;

Το SBC Greece είναι ένας φορέας που αντιπροσωπεύει το κοινό όραμα όλων των μελών για αειφόρο ανάπτυξη. Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και τη συσσώρευση πληροφορίας από διάφορες κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μελών δημιουργείται μία τράπεζα γνώσεων αξιοποιήσιμη από όλους μας. Ταυτόχρονα μας παρέχει τη δυνατότητα θεσμοθετημένης εκπροσώπησης και επικοινωνίας με δημόσιους φορείς σε θέματα νομοθετικών κενών ή ασάφειας όπως και διαμόρφωσης νομοθεσίας σχετικά με την αειφορία στη χώρα μας

 

Με τη συμπλήρωση της φόρμας αποδέχομαι τους όρους χρήσης & τη χρήση προσωπικών μου δεδομένων από το SBC GREECE για την αποστολή newsletter.