Ειδικές Επιτροπές

Σκοπός των Ειδικών Επιτροπών είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε βάθος και εντός του τομέα που έχει ορισθεί για κάθε Ειδική Επιτροπή. Οι τομείς δραστηριοτήτων των Ειδικών Επιτροπών προκύπτουν από τους βασικούς Στρατηγικούς Πυλώνες της ανάπτυξης του SBC GREECE.

Προγραμμάτων Έρευνας

Στόχος αυτής της Επιτροπής είναι ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας και έρευνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με ιδρύματα, πανεπιστήμια, επαγγελματικές ενώσεις, οργανισμούς, σωματεία και ομοειδείς φορείς, όπως το World Green Building Council (WGBC) και τα υπόλοιπα Εθνικά Συμβούλια Πράσινων Κτιρίων (National Green Building Councils) που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και το διεθνή χώρο, με έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

Συστημάτων Πιστοποίησης

Στόχος αυτής της Επιτροπής είναι η υποστήριξη, προώθηση, υιοθέτηση και ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης και πιστοποίησης της αειφορίας των κτιρίων, του δομημένου περιβάλλοντος και των υποδομών. Τα συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης με τα οποία θα ενασχολείται το SBC GREECE θα προκύψουν είτε μέσα από την υποστήριξη ή/και υιοθέτηση ή αναπροσαρμογή των υφιστάμενων και μελλοντικών διεθνών συστημάτων αξιολόγησης της αειφορίας κτιρίων, δομημένου περιβάλλοντος και υποδομών ή και μέσα από την ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης από το ίδιο το SBC GREECE.

 Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στόχος αυτής της Επιτροπής είναι η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων επιμόρφωσης και κατάρτισης, ανταλλαγών και μεταφοράς τεχνογνωσίας για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των μελών ή και τρίτων ενδιαφερομένων για τους σκοπούς του SBC GREECE.

Διαβούλευση & Προάσπιση

Στόχος αυτής της Επιτροπής είναι η εκπροσώπηση και προάσπιση των σκοπών του SBC GREECE προς τους κρατικούς φορείς της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας καθώς και η  συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και λόμπινγκ (Lobbying).

Ειδικών Επιστημόνων

Στόχος αυτής της Επιτροπής είναι η προβολή και ενίσχυση επιστημονικών δράσεων που θα προσανατολίσουν τον κτιριακό κλάδο, το δομημένο περιβάλλον και τις υποδομές προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση των φυσικών πόρων, τη μείωση της ρύπανσης, την υγεία και ευεξία των ενοίκων των κτιρίων, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ.

SBC GREECE - News

Γραφτείτε στο News Letter του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας

Η Ενγραφη σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία